Templates

Færdig Opgave-skabelon (FOS)

Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen: Med vores “Færdig Opgave-skabelon” (FOS) slipper du for selv at skulle navngive dine afsnit, og du kan samtidig sikre dig at du får alle de nødvendige dele med i din akademiske opgave.

Vi har forsøgt at gøre det så nemt som muligt for dig, ved at forklare hvad hvert afsnit skal indeholde og det er så tanken, at du efterfølgende kan slette disse forklaringer og erstatte dem med din egen tekst.

Download: Færdig Opgave-skabelon

Midlertidig Opgavestruktur Skabelon (MOS)

En Midlertidig Opgavestruktur Skabelon (MOS) har til formål at give dig et overblik over hvordan din færdige opgave kommer til at se ud.

Du kan i udarbejdelsen af din MOS med fordel gøre dig nogle overvejelser om, hvordan du vil fremskaffe data til at svare på spørgsmålene i din problemformulering. På den måde er MOS nemlig med til at validere dine underspørgsmål, i kraft af at du giver et bud på hvad du vil komme ind på under hvert af disse. Med andre ord er det en redegørelse for hvordan du forestiller dig at svare på dine underspørgsmål. Derudover skulle disse overvejelser gerne sikre, at det er muligt at få tilstrækkeligt meget fagligt indhold med i opgaven. Slutteligt giver det din vejleder et indblik i hvilke tanker du har gjort dig i forhold til din opgaves problemformulering og indhold, herunder metode, dataindsamling, samt overordnede struktur.

Tip: Ved at sende din MOS til din vejleder forud for jeres første møde, øger du dine chancer for at få det optimale udbytte af din første vejledning.

Den midlertidige opgavestruktur skabelon er, som navnet indikerer, med til at give et midlertidig overblik. Strukturen kan nemlig ændre sig undervejs og MOS må derfor ikke opfattes som en fastlåst struktur, men derimod som et redskab der skal hjælpe dig til på et tidligt tidspunkt at få overblik over– og ro i skriveprocessen. En MOS er samtidig vigtig at udarbejde, da den bidrager til at få skabt en rød tråd i din opgave.

Download: Midlertidig Opgavestruktur Skabelon

Gruppekontrakt Skabelon

Det er altid en god idé at forventningsafstemme inden man går igang med at skrive en større opgave. Hvilken karakter går vi efter? Og hvor lang tid har vi lyst til at bruge på opgaven?

Du har måske hørt før, at hvis det er vigtigt, så få det på det skrift: det gælder fx en lejekontrakt, ansættelseskontrakt, feriekontrakt og naturligvis også en gruppekontrakt.

Selvom en gruppekontrakt kan virke formel, er den super brugbar og kan vise sig at blive en stor hjælp mens I skriver opgave. Med den at læne jer op af, vil I nemlig nemmere kunne holde hinanden op på jeres aftaler undervejs.

Man kan have mange gode intentioner, men i praksis – når musikken spiller og bølgerne går højt – kan der opstå konflikter, og en gruppekontrakt kan i denne forbindelse være rar at have som løsningsmodel.

Download: Gruppekontrakt Skabelon

Gantt Kort Template

Brug dette Gantt kort template til at strukture og få overblik over din tid samt dine opgaver i forbindelse med din opgaveskrivning.

Omend du er alene eller i en gruppe, så er der ingen tvivl om hvori processen du burde være med dette enkelte værktøj til at skabe et bedre overblik.

Download: Gantt Kort Template

Final Assignment Template

There is no need to reinvent the wheel: With our Final Assignment Template, you won’t have to name your paragraphs, and you can ensure that you include all the required parts of the academic assignment.

We have tried to make it as easy for you as possible, by explaining what each paragraph should contain. It is the intention that you can then simply delete the explanations, and replace them with your own text.

Download: Final Assignment Template

Temporary Assignment Structure Template

The Temporary Assignment Structure Template is intended to give you an overview of what your final assignment will look like.

When creating this template, you should consider how you will get the data necessary to answer the questions in your problem statement. In other words, the template helps you ensure that you include a sufficient amount of academic content in your assignment.

Furthermore, it gives your adviser insight into your considerations as to the problem statement and content of your assignment, including method, data collection and overall structure.

Tip: By sending the template to your adviser prior to your first meeting, you increase your chances of having a profitable first meeting!

As the name indicates, the Temporary Assignment Structure Template gives you a temporary overview of your assignment. It is possible that you decide to change the structure at a later point, so the template should not be considered locked in place. On the contrary, it is a tool that – at an early point – can help you gain an overview of the writing process. The template is also important to draw up, as it contributes to creating a common thread in your assignment.

Download: Temporary Assignment Structure Template

Group contract

It is always a good idea to do a matching of expectations before you start writing an assignment.

What grade are we aiming at? And how long are we willing to spend on the assignment?

You may have heard that if it’s important, get it in writing: that goes for a tenancy agreement and an employment contract, and naturally it goes for a group contract as well.

It might seem a bit formal, but a group contract is super useful to have in place, and can turn out to be a big help while you are writing the assignment. With the contract to lean on, it will be easier to hold each other accountable along the way.

One can have many good intentions, but in practice feelings can run high and conflicts may arise. If this happens, a group contract can be nice to have as a framework for the solution.

Download: Group contract Template

Gantt Chart Template

Get an overview of your writing process and the activities with a Gantt Chart. It is simple and gets you a good structure over the writing process

Download: Gantt Chart Template